"What a sad era when it is easier to smash an atom than a prejudice."

Albert Einstein (via purplebuddhaproject)

(via killahkoosh)

Tree